قوانین و مقررات استفاده از وبسایت و فروشگاه اینترنتی انتشارات مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب
اسلامی:

استفاده شما وبسایت و فروشگاه اینترنتی انتشارات مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب اسلامی و سفارش کاال از این پایگاه
به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:
خرید کاال از فروشگاه اینترنتی انتشارات مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب اسلامی بر مبنای قوانین و آئین نامه های
موجود در مورد تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.
اطالعات و مشخصات کاالهای عرضه شده در فروشگاه اینترنتی انتشارات مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب اسلامی از
اطالعاتی است که خود شما در فرم ثبت نام وارد نمودید، تامین میشود لذا در مواردی که اطالعات ناقص ویا غلط وارد شده
باشد مسئولیت آن با مرکز حوزه و انقالب اسلامی نمی باشد.
جهت اطالع رسانی رویدادها، خدمات و سرویسهای ویژه یا پروموشنها، امکان دارد انتشارات و مرکز حوزه و انقالب اسلامی
برای اعضای وب سایت ایمیل یا پیامک ارسال نماید.
در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامکها نداشته باشند، میتوانند عضویت دریافت خبرنامه مرکز حوزه و
انقالب را در پروفایل خود لغو کنند.
مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب اسلامی هیچ گونه مسئولیتی را در مورد کارکرد سایت که می تواند ناشی از عوامل خارج از
تسلط و مدیریت بر این فروشگاه می باشد را نمی پذیرد. (همانند نقص اینترنت، مسائل مخابراتی، تجهیزات سخت افزاری و
غیره)
مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب اسلامی به هیچ وجه اطالعات منحصر بفرد کاربران را به اشخاص و طرفین غیر، واگذار
نخواهد کرد و ضمنا متعهد است از حریم شخصی کاربران به طور جدی و کامل دفاع کند
تبصره:در مواردی که احیانا سایت مورد تهاجم های هکری و نقص اینترنت، مسائل مخابراتی، تجهیزات سخت افزار ی و غیره
قرار بگیرد که مسئولیت آن با مرکز مطالعات راهبردی حوزه و انقالب نیست.
خدمات و محتویات سایت، صرفا برای استفاده شخصی شما عرضه شده است. هر گونه سوء استفاده از این اطالعات پیگرد
قانونی خواهد داشت و هیچ فرد حقیقی، حقوقی یا سایتی به هیچ عنوان نمی تواند از اطالعات و محتویات موجود در سایت برای
فروش، تولید مجدد یا ایجاد ترافیک در سایت خود استفاده نماید.
در صورت استفاده از هر یک از خدمات انتشارات حوزه و انقالب اسلامی، کاربران مسئول حفظ محرمانه بودن حساب و رمز
عبور خود هستند و تمامی مسئولیت فعالیتهایی که تحت حساب کاربری و یا رمز ورود انجام میپذیرد به عهده کاربران است
کاربران باید هنگام سفارش کاالی مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطالعات صحیح و به طور کامل پر نمایند. بدیهی است
درصورت ورود اطالعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.
ارزش کاال یا کاالهای سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش
خواهد بود. هزینه مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم قید شدن در سایت صفر ریال محاسبه خواهد شد. تنها مبلغی که در
موارد معین به ارزش کاال اضافه می شود، هزینه ارسال و بیمه کاال خواهد بود.